030 224 2580 support@admeisters.com

Algemene voorwaarden

Bij Admeisters zijn we helder en transparant in onze communicatie. Met deze algemene voorwaarden willen we verassingen voorkomen en inzicht geven in onze manier van werken.

Zijn er onduidelijkheden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 085 888 7208 of stuur een bericht naar support@admeisters.com.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Offertes en Overeenkomsten van opdracht van Admeisters en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Admeisters behoudt zicht het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten en zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen Admeisters en Opdrachtgever.

4. Indien een bepaling uit de Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 - Definities

1. In deze Algemene voorwaarden wordt aangesloten bij de definities zoals vastgelegd in Bijlage.

Artikel 3 - Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen

1. Offertes worden vrijblijvend door Admeisters verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

2. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

3. Een Overeenkomst van Opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Offerte van Admeisters tot het verrichten van diensten Schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 4 - Overeenkomst van opdracht en Projectovereenkomst

1. In de Overeenkomst van opdracht en Projectovereenkomst worden specifieke afspraken met betrekking tot de te verrichten Diensten opgenomen en bevat minimaal:

  • een omschrijving van de te leveren Dienst(en);
  • het betreffende platform(en);
  • soort website(s), advertentie(s) en/of bannerset(s);
  • het Tarief, zijnde een specificatie van de kosten van de Werkzaamheden.

Artikel 5 - Prijzen en betaling

1. De in de Offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2. Bij een opdracht op basis van een vaste prijs zijn de kosten vooraf overeengekomen. Voorwaarde om de vaste prijs te kunnen handhaven is dat essentiële informatie wordt aangeleverd door opdrachtgever. Indien voorgaande niet wordt nageleefd, wordt er meerwerk op basis van nacalculatie doorbelast aan Opdrachtgever. Admeisters informeert Opdrachtgever hier tijdig over.

3. Bij een opdracht op basis van nacalculatie geeft Admeisters vooraf een urenbegroting en een overzicht van de te verwachten kosten.

4. Vanaf het moment dat een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Admeisters is gesloten is de Opdrachtgever gehouden de facturen te betalen. Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na verzending.

5. Admeisters heeft het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

6. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betaaltermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Als de Opdrachtgever de betaaltermijn heeft overschreden, stuurt Admeisters een aanmaning tot betaling. Wanneer de Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan de verplichtingen heeft voldaan, is vanaf dat moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Admeisters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Admeisters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Admeisters worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Admeisters zijn verstrekt, heeft Admeisters het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Admeisters de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever alle openstaande bedragen heeft betaald.

4. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Admeisters het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Admeisters stemt met Opdrachtgever af of zij deze derden zelf inhuurt waarna de kosten worden door gefactureerd aan Opdrachtgever, of dat Opdrachtgever zelf een overeenkomst van opdracht sluit met deze derde partij voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. In dit laatste geval ontvangt Opdrachtgever direct de facturen van de betreffende derde. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Admeisters werkt bij voorkeur met een vast team. Het staat Admeisters echter vrij een van haar werknemers of voor haar werkzame derden die werkzaam zijn voor Opdrachtgever te laten vervangen door een ander. Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger zelf te weigeren, anders dan op grond van objectieve maatstaven.

7. Indien door Admeisters of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Mocht Admeisters onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, dan dient Opdrachtgever Admeisters schriftelijk in gebreke te stellen. Partijen komen overeen dat Admeisters een redelijke termijn, doch minimaal dertig dagen, wordt gegund om haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7 - Content

1. Admeisters heeft het recht de content en nadere advertentiematerialen die zij in het kader van een overeenkomst met Opdrachtgever ontwikkelt naar eigen inzicht in te vullen. Het is de intentie dat de content en andere advertentiematerialen beide Partijen ten goede komt. Het ontwikkelen van materiaal geschiedt voor zover mogelijk in onderling overleg.

2. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen geeft Admeisters geen garantie ten aanzien van het behalen van de in een overeenkomst genoemde doelstelling van Opdrachtgever en ten aanzien van het behalen van genoemd bereik, views, bezoekersaantallen, aantal clicks, nieuwsbriefabonnees en aantal likes per pagina.

Artikel 8 - Wijziging in de Opdracht

1. Eventuele wijzigingen in een reeds verstrekte Opdracht dient Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Admeisters door te geven.

2. Wijzigingen in een reeds verstrekte Opdracht die hogere kosten veroorzaken dan waar Admeisters bij het opstellen van de Offerte kon rekenen, zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever. Admeisters stuurt na een dergelijke wijziging een specificatie van de extra kosten. Na akkoord van Opdrachtgever zal Admeisters deze diensten uitvoeren.

Artikel 9 - Overmacht

1. In geval van Overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partijen van de uit de Samenwerkingsovereenkomst en/of Overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de Overmacht zonder dat Partijen jegens elkaar tot schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van Overmacht zal direct schriftelijk mededeling worden gedaan en zullen zo spoedig mogelijk schriftelijke bewijsstukken aan de andere Partij worden overhandigd. Reeds geleverde prestaties door Admeisters tot aan het moment van Overmacht worden gefactureerd.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. Admeisters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van Overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

2. Admeisters is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever, van welke aard ook, indien Admeisters is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Admeisters is niet aansprakelijk voor gebreken in producten dan wel de dienstverlening welke is geleverd door derden.

4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Admeisters slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, hetgeen in ieder geval niet een bedrag van EUR 5.000,- te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid van Admeisters voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

5. Opdrachtgever vrijwaart Admeisters voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Admeisters.

6. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Admeisters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

7. Admeisters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht.

8. De Opdrachtgever dient Admeisters terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers bedrijfsgegevens. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Admeisters geleden schade.

Artikel 11 - Tariefwijzigingen

1. Wijzigingen van tarieven welke intreden na aanvaarding van de Opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtgever ontvangt hier voor het doorvoeren van deze wijziging bericht over. Onder prijswijzigingen worden o.a. begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

Artikel 12 - Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Zowel Admeisters als de Opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 13 - Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

1. Door het verstrekken van een Opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Admeisters in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie die hieruit voortvloeien.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van door Admeisters ontworpen c.q. tot stand gebrachte websites, banners, en of ander ontwikkeld materiaal, waaronder doch niet uitsluitend concepten, modellen, methodieken, teksten, schetsen, tekeningen, litho's, foto's, films, enzovoorts blijven bij Admeisters berusten.

3. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet inbegrepen.

4. De Opdrachtgever ontvangt van Admeisters een gebruiksrecht voor auteursrechtelijk beschermde werken, die door Admeisters in de uitvoering van een Opdracht voor de Opdrachtgever worden gemaakt. Dit gebruiksrecht geldt slechts zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor het betreffende werk door de Opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan anders dan na schriftelijke toestemming.

5. Admeisters mag op of bij de ontwerpen c.q. tot stand gebrachte werken een naamsvermelding (laten) plaatsen en deze ontwerpen c.q. tot stand gebrachte werken gebruiken voor publiciteit en promotionele doeleinden. De Opdrachtgever geeft Admeisters toestemming om naam en logo te gebruiken voor de genoemde doeleinden, tenzij in de overeenkomst of nadien anders Schriftelijk is afgesproken.

Artikel 14 - Beëindiging

1. De Opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht in verzuim te zijn:

a. In geval enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen;

b. bij faillissement, aangevraagde of toegekende surseance van betaling;

c. bij liquidatie van het bedrijf.

2. Admeisters heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Admeisters gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende Algemene voorwaarden.

3. Admeisters heeft in de gevallen genoemd in 14.1 en 14.2, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

1. Op de met Admeisters gesloten overeenkomsten en Offertes is Nederlands recht van toepassing

2. In geval van een geschil tussen Partijen, voortvloeiende of verband houdende met (de uitvoering van) de Samenwerkingsovereenkomst of een Overeenkomst van opdracht, danwel deze Algemene voorwaarden, trachten Partijen in goed overging overleg tot een minnelijke regeling te komen. Mochten Partijen hierin niet binnen een redelijke termijn slagen, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Admeisters gevestigd is.

Bijlage 1 - Definities

Onderstaande begrippen hebben, als zij met hoofdletter worden geschreven, de betekenis zoals vastgelegd in dit artikel, waarbij de begrippen zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt kunnen worden:

Bijlagen: alle documenten genoemd Bijlagen bij deze Algemene voorwaarden, die daarvan onlosmakelijk deel van uitmaken.

Overeenkomst van opdracht: een overeenkomst van opdracht conform artikel 7:400 BW tussen Opdrachtgever en Admeisters waarin de opdracht tot verlenen van Diensten wordt vastgelegd.

Diensten: alle op basis van een overeenkomst door Admeisters aan Opdrachtgever te leveren of geleverde diensten.

Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, broncodes, octrooirechten, bedrijfsgeheimen, handelsnaamrechten en naburige rechten.

Offerte: een aanbod van Admeisters tot het sluiten van een overeenkomst.

Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Admeisters Werkzaamheden te verrichten, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, tegen betalen van de overeengekomen tarieven.

Opdrachtnemer: Admeisters.

Overmacht: een gebeurtenis die niet is te wijten aan de schuld van de betreffende Partij en evenmin voor zijn risico komt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot natuurrampen, oproer, oorlogshandelingen, brand en ontploffing. Niet onder Overmacht vallen stakingen, tekort aan personeel en onvermogen om financiële verplichtingen na te komen.

Partij(-en): Opdrachtgever of Admeisters. Wanneer het begrip in meervoudsvorm gebruikt wordt, worden Opdrachtgever en Admeisters bedoeld.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens elektronische communicatie zoals e-mail, Whatsapp, accordering via een digitale portal of digitale handtekening verstaan.

Tarief: Het Tarief dat door Admeisters bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht voor het uitvoeren van de Opdracht.

Werkzaamheden: de door Admeisters uit te voeren opdracht/ werkzaamheden en/of advisering in het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Sluiten 085 888 7208 info@admeisters.com
Wij gebruiken cookies . Akkoord